040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Basisschool de Korenaar heeft zoals iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en medewerkers van De Korenaar. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Wat doet de MR?
De MR overlegt gemiddeld 6 keer per jaar met de directie, bijvoorbeeld over:
• De inzet van personeel en de begroting
• Het onderwijsprogramma (het schoolplan)
• De onderwijskwaliteit op onze school
• De schoolgids
• Nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw

De MR kan de directie over alle belangrijke beleidsbeslissingen adviseren. Maar voor een aantal zaken heeft de directie ook de instemming van de MR nodig. Het advies- en instemmingsrecht is wettelijk geregeld. De MR kan ook ongevraagd advies geven.

Wat is het verschil met de Ouderraad (OR)?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt wel eens verward met de Ouderraad (OR). De OR, die uit ouders bestaat, geeft invulling aan allerlei schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld tijdens Kerst, Pasen of Carnaval. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Contact met de MR
Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, dan horen we het graag. Spreek gewoon een van de MRleden aan op het schoolplein.

Na elke vergadering houdt de MR u ook op de hoogte via het Korenaarbulletin, de app en deze website.

Wie zitten er in de MR?
In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel (meestal van beide 4 personen). Als er een vacature is binnen de MR wordt dit bekend gemaakt via het Korenaarbulletin. Ouders en/of personeelsleden kunnen zich dan verkiesbaar stellen.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende personen:

Hans Voorstenbosch Voorzitter MR
Oudergeleding
Jeroen Sloot Oudergeleding
Thomas Cuppen Notulist
Leerkrachtgeleding
Jody van Munster-Hoogedoorn Leerkrachtgeleding
Evelyn Verhoof Leerkrachtgeleding
Bram van Wijk Leerkrachtgeleding